Myndighetskrav

Har du fått ett föreläggande av tillsynsmyndigheten om att du måste åtgärda ditt avlopp?

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att utsläppet inte orsakar olägenhet för varken människors hälsa eller miljön. Myndighetskrav på avlopp ska anpassas utifrån de risker ditt avloppsutsläpp kan innebära. Varje ärende skall prövas var för sig.

Kraven ska heller inte vara orimliga. Kostnader för utredning och åtgärder för att skydda människors hälsa och miljö ska vägas mot den nytta de gör. Även den avvägningen ska göras i det enskilda fallet.

Men, ibland kan myndighetens krav bli orimliga och i så fall hjälper vi till med att överklaga föreläggandet. Det kan t.ex. komma ifråga där utsläppet visar sig vara väldigt begränsat.

Om processen

Vi hjälper dig att undersöka om kraven är relevanta för din fastighet, och i sådant fall ser vi till att en ny avloppsanläggning kommer på plats som uppfyller myndighetens krav.

I annat fall håller vi i alla myndighetskontakter och hjälper dig med processen ända upp till högsta instans.

Myndighetskrav process

För kontakt:

070 – 655 1194